change language  English

GNFK - Snabbfakta

för den som bekymrar sig över GNFK:s förehavanden

eller en person involverad i GNFK (15:e maj 2006)
Denna information baserar sig på djupgående forskning kring GNFK, samt på iakttagande av både nuvarande och före detta medlemmar. Dessutom har information erhållits genom direkt kommunikation med församlingens ledare, samt med andra personer som i mindre eller större utsträckning engagerat sig i GNFK. Samtliga slutsatser som presenteras på denna webbsida baserar sig på upprepade iakttagelser. Informationen nedan kommer att uppdateras och/eller korrigeras om ny eller mer specifik information erhålles.

GNFK är en liten polygam (tillåter månggifte) grupp eller "sekt" som har ett kollektiv i trakten av Arvika, Sverige. GNFK baserades ursprungligen på mormonernas tro och kombinerar i dagens läge aspekter från mormonernas tro, judendomen och kristendomen med medlemmarnas egna övertygelser. GNFK:s medlemmar menar sig få uppenbarelser direkt från Gud (Yahweh). De är också övertygade om att de då och då blir attackerade av sina fiender (s.k. satanister), som dyrkar djävulen i stället för Gud. I en del fall påstås dessa fiender ha observerats i Arvika, Glada, Karlstad, samt även i andra närliggande områden. Man har anklagat (ett mindre antal) klart utpekade personer för att vara "satanister", trots att de inte över huvudtaget har haft någon direkt koppling till GNFK. I andra fall påstås "satanisterna" finnas över hela världen.

GNFK grundades år 1984 i England. Dess funktionella ledare har alltid varit Christopher C. Warren, som i dagens läge är 52 år gammal.

Från England flyttade GNFK till Norge. Ett antal år senare, närmare bestämt 1997, flyttade man vidare till Sverige. GNFK:s medlemsantal och omfattning har varierat kraftigt, eftersom församlingen har splittrats upprepade gånger. Även församlingens namn har växlat genom åren.

Denna webbplats upphovsman har noterat att Christopher C. Warren uppenbarligen är en skicklig och kreativ manipulerare av fakta och situationer. Denna egenskap använder han sig av för att utöva otillbörlig påverkan (eng. undue influence) gentemot GNFK-medlemmar och för att, slutligen, kunna ta kontroll över dem. Dessutom verkar han använda sig av vad man kunde kalla "konstruerad övernaturlig spontanitet" (eng. mystical manipulation).

Man har noterat att Christopher Warren brukar göra sitt yttersta för att försäkra djupt involverade medlemmar och kärnmedlemmar om att följande olycksbådande scenarion gällande "satanister" bör tas på fullaste allvar:GNFK verkar sträva till att hålla en låg profil inom sin hemkommun, Arvika. Man verkar inte försöka rekrytera nya medlemmar på hemorten. Inte heller i övrigt gör man sin närvaro känd utom som, på sin höjd, en besynnerlig familj eller en grupp som bedriver hemskolningsverksamhet. GNFK tillkännager inte sin polygama natur utom för GNFK-medlemmar och personer som har bekräftat att de accepterar polygami.

Man har noterat att de offentliga registren inte förtäljer vem som är far till de unga barnen i kollektivet, men bland GNFK:s kärnmedlemmar är det emellertid känt att barnens far är Christopher C. Warren. Denna webbplats upphovsman misstänker att ifrågavarande lucka i de offentliga registren med avsikt har lämnats öppen, i syfte att minska risken för att GNFK:s polygama natur skulle uppdagas.

Man undviker att föra polygami på tal i diskussioner med främlingar som vill veta mera om GNFK:s religiösa övertygelser. Det samtalsämnet blir aktuellt först när främlingarna har börjat lita på dem.

Det ser ut att finnas fem grundläggande typer av medlemmar i GNFK:


 1. Kärnmedlemmar som bor i GNFK:s kollektiv. Dessa medlemmar är i allmänhet uppdelade enligt ett hierarkiskt mönster. En del kärnmedlemmar verkar inbilla sig att de får uppenbarelser från "Yahweh" (Gud), samt psykoser gällande "frälsning eller befrielse från onda andar och demoner" och upprepade attacker av "satanister".
 2. Kärnmedlemmar som inte är stadigt bosatta i GNFK:s kollektiv. Dessa medlemmar förlitar sig främst på Internet som kanal för att kommunicera med andra GNFK-medlemmar. De deltar aktivt i rekrytering och "frälsningsförrättning" (eng. deliverance ministry). Endast ett fåtal personer verkar i dagens läge höra till denna kategori.
 3. Randmedlemmar som via Internet trimmas för att så småningom bli kärnmedlemmar. Detta är ett farligt stadium:
  • Medlemmar som befinner sig i detta stadium kan undergå psykotiska episoder och/eller lida av illusioner, utan att familjemedlemmar eller vänner behöver lägga märke till det.
  • De kan uppfatta sig själv som kärnmedlemmar även utan att ha mött några andra medlemmar.
  • De kan hemlighålla eventuella planer på att flytta till GNFK:s kollektiv från familjemedlemmar och vänner.
 4. Randmedlemmar som kontaktats endast via Internet och inte är så starkt involverade. Dessa medlemmar har inte till fullo blivit upptagna i församlingen och intresset ligger på varierande nivå. De sysselsätter sig främst med att samla information om GNFK på olika webbplatser, samt i viss mån, eventuellt, med att samtala med GNFK:s ledare eller andra medlemmar. Deras direkta erfarenheter av GNFK kan skilja sig avsevärt från hur en medlem som håller på att trimmas för kärnmedlemskap upplever församlingen. Ett ointresse för att söka "frälsning" kan leda till att en del medlemmar aldrig rekryteras för medlemskap på djupare nivå.
 5. Medlemmar som påstås finnas världen över, men som inte deltar direkt i GNFK och vars rapporterade antal kan vara grovt överdrivet (så som t.ex. påståenden om stora antal medlemmar i Indien). Ifrågavarande kategori kommer i denna rapport inte att antas höra till de egentliga funktionella "medlemmarna", eftersom den (enligt denna webbplats upphovsmans uppfattning) till sin karaktär är väldigt olik de fyra ovan beskrivna kategorierna.

Den största kategorin av funktionella medlemmar är randmedlemmarna vars relation till församlingen är Internet-baserad. Antalet personer som verkar ha valts ut för att rekryteras som kärnmedlemmar (bosatta i GNFK:s kollektiv) är mycket litet.

Denna webbplats upphovsmans intryck, baserat på observation av tydligt framträdande egenskaper hos ett antal GNFK-medlemmar, är att individer med någon typ av psykologisk sårbarhet, instabila familjeförhållanden eller en bakgrund av mental ohälsa är betydligt mer sannolika kärnmedlemskandidater än de övriga randmedlemmarna. Orsaken till detta är att sådana personer verkar ha ett större intresse för att ta kontakt med "frälsningsförrättare" (eng. deliverance ministers) och delta i frälsningssessioner i chattrum på Internet. Det är också mer troligt att de under en "frälsningssession" reagerar så, att relationen mellan dem och GNFK:s ledare blir av sådan natur, att medlemmen underordnar sig och kan kontrolleras av GNFK:s ledare.

Individer hos vilka ifrågavarande egenskaper inte påträffas, verkar inte bara mindre intresserade av att söka "frälsning", utan skulle också bättre kunna upprätthålla en psykologisk stabilitet under en eventuell "frälsningssession". Över lag är oddsen bättre för att de skall kunna förbli randmedlemmar, som finner nöje i att studera det teologiska materialet på webbplatsen nccg.org, o.dyl.

GNFK är en flitig användare av Internet-baserade chattrum, så som t.ex. de rum man hittar på adressen groups.msn.com. Dessutom har man möjlighet att använda vilket "personligt chattmedium" eller "snabbmeddelandeprogram" (t.ex. MSN Messenger) som helst.

Utöver webbplatsen www.nccg.org använder man sig av ett antal hierarkiskt ordnade groups.msn.com webbplatser. En del används för rekrytering och "frälsning" och andra är mer privata. De tre första (längst ned i hierarkin) någorlunda offentliga "MSN Group webbplatserna" används för rekrytering:

   1. groups.msn.com/nccgcybercommunity
   2. groups.msn.com/deliverancefromdemonsreception
   3. groups.msn.com/deliverancefromdemons


Dessa webbplatser består av en kombination av "elektroniska anslagstavlor" (eng. message boards) och GNFK-relaterat religiöst material. De tre webbplatserna i fråga är strukturerade så, att en individ sakta men säkert kan indoktrineras ("matas" med åsikter) i grupperna 1 och 2. När individen så småningom anhåller om medlemskap i grupp 3, är det möjligt att indoktrineringen har nått ett stadium där han eller hon är sårbar och öppen för de övertygelsemetoder som används i "frälsningssessioner" (förklaras senare). Dessutom finns det chattrum där medlemmar kan träffas vid olika tidpunkter under veckan.

En individ kan vara djupt och farligt involverad i GNFK, utan att detta behöver synas utåt; det kan hända att familjemedlemmar och vänner inte märker något speciellt över huvudtaget. Individen kan hålla på att undergå psykotiska episoder och göra stora, livsomvälvande beslut, allt emedan han eller hon försöker dölja detta från familj och vänner.

GNFK-medlemmar som håller på att trimmas för kärnmedlemskap drivs i regel till att psykologiskt överge sin biologiska familj och vännerna utanför GNFK. Ett av de första stegen på vägen till kärnmedlemskap består av att förneka sina föräldrar och se sig själv som adopterad av ett par (man och hustru) inom GNFK. Huvudsakligen har det visat sig vara Christopher Warren och någon av hans hustrun som fungerar som "adoptivföräldrar".

GNFK-nykomlingar förklarar inte nödvändigtvis GNFK:s religiösa övertygelser för sina familjemedlemmar eller vänner. Nya randmedlemmars eventuella försök till att konvertera sin familj och vänner kan bli kortvariga. För tillfället tenderar församlingen inte att försöka få sina Internet-baserade medlemmar att rekrytera sina biologiska familjer eller att "evangelisera via dörrknackning" (eng. personal witnessing). Om sådana ansträngningar görs, är det mer troligt att man har en äkta make eller maka (alltså inte en pojkvän/flickvän) i sikte, i motsats till t.ex. nykomlingens föräldrar (även om han eller hon fortfarande bor hos eller har nära kontakt med dem).

Tecken som en djupt involverad GNFK-nykomling kan tänkas uppvisa är:
GNFK rekryterar främst via Internet (samt möjligtvis även via telefonsamtal). Kärnmedlemmar kan rekryteras var som helst i världen, där tillgång till Internet finns. Den första kontakten med GNFK får folk ofta i och med att de bekantar sig med GNFK:s webbplatser (så som www.nccg.org, groups.msn.com/nccgcybercommunity och andra). Därifrån hittar den intresserade lätt vidare till GNFK:s chattrum, där han eller hon välkomnas av högt uppsatta GNFK-medlemmar eller så kallade "frälsningsförrättare" (eng. deliverance ministers). Om en individ visar sig vara mottaglig för de rekryteringsmetoder som används i GNFK:s chattrum, kan chattsessionernas natur efter hand bli både intensivare och farligare. Eventuella psykologiska problem som individen kan råka lida av kan förvärra situationen ytterligare.

Graden av "hotfullhet" som byggs upp under en chattsessions gång varierar naturligtvis avsevärt. Hur intensivt och farligt chattens innehåll blir beror mycket på den potentiella nya medlemmens personlighet och hälsa. En underliggande stark mental stabilitet kan förhindra chattsessionen att påverka individen på ett farligt sätt. Dessutom verkar individens kön kunna spela en viss roll; i de mest "hotfulla" chattsessionerna som har noterats har den potentiella nya medlemmen varit en kvinna. Det är också möjligt att GNFK kan rekrytera individer för kärnmedlemskap utan att använda sig av intensiva "frälsningssessioner" så som ovan beskrivits, men detta är svårt att få bekräftat då antalet berörda är så litet.

"Frälsningsförrättning" (eng. deliverance ministry) är en metod som grundar sig på en slags växelverkan mellan en s.k. "frälsningsförrättare" (eng. deliverance minister) och en nykomling. Båda parterna är (väsentligen) övertygade om att man på så sätt skall lyckas driva ut onda andar ur nykomlingen. Själva "frälsningen" förväntas ske i slutet av sessionen, varvid den "frälsta" kan antas se "frälsningsförrättaren" som en hjälte (tillsammans med "Yahwehs" ande).

Man har dokumenterat två chatt- och/eller telefon-baserade händelser (där någon av GNFK:s "frälsningsförrättare" hållit i trådarna) som har sett ut att sammanfalla med psykotiska episoder hos nykomlingar. Man kunde notera tecken på att båda dessa psykotiska episoder hade förorsakats av engagemang i GNFK. Denna webbplats upphovsman finner det sannolikt att flera liknande incidenter har ägt rum.

Bland medlemmar som är mottagliga för dylik manipulation, är det mycket vanligt att GNFK använder sig av följande farliga psykologiska "knep" (eng. mental distortions):

En del av nykomlingarna bland de relativt fåtaliga kärnmedlemmarna verkar man ha rekryterat i syfte att så småningom övertyga dem att flytta till GNFK:s kollektiv. Andra förväntas dock stanna kvar i sina hemland för att evangelisera där.

Man har noterat att GNFK tenderar att rekrytera kvinnor med avsikt att låta dem bosätta sig i GNFK:s kollektiv för att bli ytterligare hustrur till GNFK:s ledare. En del kvinnor som rekryteras förväntas också kunna bli hustrukandidater för andra ensamstående män i kollektivet. Dessa ansträngningar verkar än så länge inte ha riktat sig till personer under 18 år, men i övrigt har kandidaterna hört till mycket varierande åldersklasser. Betoningen på individer i den typiska "sektrekryteringsåldern" (18 - 25) har dock varit större än på personer i andra åldrar. Mycket tyder på att "äktenskapen" inom gruppen kommer att leda till planerade graviditeter.

Ensamstående eller frånskilda män ser också ut att vara en målgrupp för rekrytering till kärnmedlemskap, men männen är färre till antalet än kvinnorna.

GNFK har observerats vara villig att bjuda ut materiell hjälp och stöd i syfte att underlätta nykomlingars immigration till Sverige och inflyttning till GNFK:s kollektiv. Sådana förehavanden verkar dock vara ett relativt nytt påfund inom GNFK och därför vet man i dagens läge inte hur lyckat detta handlingssätt kan tänkas vara.

En av GNFK:s inkomstkällor är donationer från Internet-baserade medlemmar som i mindre eller större utsträckning engagerat sig i GNFK.

Om du studerar denna webbplats som följd av oro över en GNFK-involverad persons välmående, föreslår denna webbplats upphovsman att du förfar på följande sätt:
 1. Bekanta dig med klassindelningen nedan och försök avgöra till vilken klass personen i fråga för tillfället hör:
  1. En ogift kvinna i åldersklassen 18 - 25 år. Personer i denna klass är enligt statistiken de som är mest sårbara och öppna för rekrytering till kärnmedlemskap på högsta nivå. Till denna klass hör en del av de kvinnor som för närvarande blir psykologiskt manipulerade och kontrollerade av GNFK:s ledare i chattrum på Internet. En nämnvärd andel av dessa unga kvinnor som håller på att trimmas för inflyttning till GNFK:s kollektiv, förväntar sig att bli ytterligare hustrur till GNFK:s ledare, medan andra kan tänkas bli hustrur till andra GNFK-involverade män. Det är vanligt att en planerad inflyttning till GNFK:s kollektiv hålls hemlig och i de fall då planerna tillkännages, är det ändå så gott som garanterat att de verkliga orsakerna till flytten inte avslöjas.
  2. Ogifta eller frånskilda kvinnor i andra åldersklasser (upp till medelåldern). Man har noterat att kvinnor i denna klass har rekryterats för att bli kärnmedlemmar på högsta nivå (bosatta i GNFK:s kollektiv).
  3. Ogifta män, speciellt i åldersklassen 18 - 25. Personer i denna klass kan rekryteras för att bli kärnmedlemmar på högsta nivå, vilket kan innebära inflyttning till GNFK:s kollektiv. Det finns också exempel på rekrytering av äldre ogifta män, men detta är inte lika vanligt.
  4. Gifta män, vars äktenskap är relativt normala och vars hustrun och familjer inte är involverade i GNFK. Individer i denna klass verkar vanligtvis ses som kandidater för randmedlemskap på tämligen grundläggande nivå. Man bör emellertid notera, att mannen efter hand ändå kan "befordras" till kärnmedlem på någon nivå, beroende på hans iver och psykologiska sårbarhet. I vissa fall har man observerat att mannens nya manschauvinistiska livssyn och strikta religiösa principer efter hand har orsakat så pass allvarliga äktenskapliga konflikter, att denna skribent skulle förmoda att förhållandet mellan mannen och hans hustru har skadats. Ifall ett dylikt äktenskap brister, är det möjligt att GNFK (beroende på mannens iver och psykologiska sårbarhet) skulle försöka rekrytera mannen som kärnmedlem, vilket kunde innebära inflyttning till församlingens kollektiv. Det är också möjligt att personer i denna klass väljer att göra penningdonationer till förmån för GNFK.
  5. Gifta män, vara hustrun är psykologiskt sårbara eller underordnade mannen. Det är mycket möjligt att en man i den här klassen så småningom gör ett allvarligt försök till att rekrytera sin hustru. Denna webbplats upphovsmans förstahandskällor förtäljer dock inte hurudana resultat dylika ansträngningar har givit. Ett par som i ett tidigare skede kunde ha antagits höra till denna klass är idag mycket djupt involverade kärnmedlemmar som dock inte är bosatta i GNFK:s kollektiv.
  6. Gifta kvinnor vars äktenskap är relativt normala. Denna webbplats upphovsmans källmaterial för den här klassen är bristfälligt.
  7. Gifta kvinnor i vacklande äktenskap. Man har observerat en händelse som eventuellt kunde tolkas som ett rekryteringsförsök riktat mot en person i den här klassen, men källmaterialet är inte tillräckligt detaljerat. Kvinnan i fråga hörde inte till åldersklassen 18 - 25 år.
 2. Om du misstänker, på basen av klassindelningen och beskrivningarna på denna webbplats, att personen i fråga håller på att rekryteras för kärnmedlemskap:
  1. Speciellt i fråga om en ogift kvinna (i synnerhet om hon hör till åldersklassen 18 - 25 år), är det INTE REKOMMENDERAT att konfrontera henne eller att fråga ut henne om GNFK, då du försöker bedöma i vilken utsträckning hon har engagerat sig i församlingen. Dessutom borde du inte i detta skede antyda att du har sett den här webbplatsen (www.geocities.com/nccg_concern). Ifall personen i fråga har någon som helst möjlighet till att använda din dator, borde du radera denna webbplats från webbläsarens "historik". Om personen redan har hunnit bli djupt involverad i GNFK och planerar att flytta in i församlingens kollektiv, finns det risk för att planerna påskyndas om din oro uppdagas för henne/honom eller för GNFK:s ledare. Det är också möjligt att någon annan typ av åtgärder skulle vidtas för att försämra dina möjligheter att hjälpa individen.
  2. Ifall du inte själv lyckas avgöra i vilken utsträckning en person har engagerat sig i GNFK, kan en utväg vara att kontakta denna webbplats upphovsman, för att på så sätt, förhoppningsvis, erhålla ytterligare användbar information..
  3. Ifall man med säkerhet vet att en persons anknytning till GNFK endast ligger på ytlig randmedlemskapsnivå, kan det hända att man som orolig familjemedlem lyckas skydda individen från djupare och farligare inblandning i GNFK, genom att låta honom eller henne ta del av belysande information, så som den som har publicerats på denna webbplats.
  4. Om en persons engagemang i GNFK har hunnit nå djupare än ett ytligt randmedlemskap, rekommenderar denna webbplats upphovsman att man med det snaraste söker professionell hjälp. Experterna du anlitar uppmanas att kontakta denna webbplats upphovsman för att få tillgång till ytterligare information som kan tänkas vara till nytta i ditt fall. Att konfrontera en djupt involverad individ utan att först ha rådgjort med en expert är inte att rekommendera. GNFK-medlemmar kan vara mycket djupt indoktrinerade ("matade" med åsikter) och kan lida av illusioner och undergå psykotiska episoder, trots att det inte alls behöver vara uppenbart för familjemedlemmar och vänner.